OpenRussian.org
Russian Dictionary

Uralian russian