OpenRussian.org
Russian Dictionary

fellow-townsman russian