OpenRussian.org
Russian Dictionary

truncheon russian